گیلاس گیلاس بینگ : ملس , قلبی شکل , پوست قرمز
گیلاس  SK2,SK3,SK5  : خود گرده افشان 
 
گیلاس بینگ : ملس , قلبی شکل , پوست قرمز
گیلاس  SK2,SK3,SK5  : خود گرده افشان