گوسفند تولید گوشت قرمز 60 تن
تولید و پرورش قوچ و بره 
تولید گوشت قرمز 60 تن
تولید و پرورش قوچ و بره