گل محمدی و رز گل رز : مناسب برای فضای سبز
گل محمدی : مناسب برای گلاب گیری و خشک کردن 
گل رز : مناسب برای فضای سبز
گل محمدی : مناسب برای گلاب گیری و خشک کردن