گلابی گلابی کوشیا (ارکولینی، بیروتی) :
* نسبتا زودرس (اواخر تیر) و پربار
* میوه مخروطی شکل با ظاهری بسیار زیبا و جذاب                    
* کیفیت میوه عالی
* تحمل مطلوب به آتشک
* زمان رسیدن: اواخر تیر
گلابی درگزی :
* زودگل، دیر رس (اواخر شهریور) و بسیار پربار
* مقاوم به آتشک و پسیل، متحمل به تنش های زنده و غیر زنده
* کیفیت میوه مطلوب و عدم سال آوری
* خاصیت حمل و نقل و انبارمانی بالا
* مناسب ترین گرده افشان: گلابی کوشیا
گلابی اسپادانا
* زود گل و پر بار
* میوه متوسط و مخروطی، ترد و آبدار
* انبارمانی متوسط
* زمان رسیدن: اوایل مرداد
* مناسب ترین گرده افشان: گلابی درگزی
 
 
گلابی کوشیا (ارکولینی، بیروتی) :
* نسبتا زودرس (اواخر تیر) و پربار
* میوه مخروطی شکل با ظاهری بسیار زیبا و جذاب                    
* کیفیت میوه عالی
* تحمل مطلوب به آتشک
* زمان رسیدن: اواخر تیر
گلابی درگزی :
* زودگل، دیر رس (اواخر شهریور) و بسیار پربار
* مقاوم به آتشک و پسیل، متحمل به تنش های زنده و غیر زنده
* کیفیت میوه مطلوب و عدم سال آوری
* خاصیت حمل و نقل و انبارمانی بالا
* مناسب ترین گرده افشان: گلابی کوشیا
گلابی اسپادانا
* زود گل و پر بار
* میوه متوسط و مخروطی، ترد و آبدار
* انبارمانی متوسط
* زمان رسیدن: اوایل مرداد
* مناسب ترین گرده افشان: گلابی درگزی