گردو گردو محلی : پر رشد و قوی
 
گردو محلی : پر رشد و قوی