هلو هلو آلبرتا :
* میان رس و هسته جدا
* میوه کروی کشیده، درشت و زردرنگ
* گوشت میوه قرمز رنگ
* عملکرد خیلی خوب
هلو سرخ و سفید :
* میان رس و درشت
* پوست میوه سرخ و سفید رنگ
شلیل کیوتا :
* زمان رسیدن: اواخر مرداد
* میوه کروی مخروطی و اندازه ی آن بزرگ         
* سفتی بافت میوه متوسط
 
هلو آلبرتا :
* میان رس و هسته جدا
* میوه کروی کشیده، درشت و زردرنگ
* گوشت میوه قرمز رنگ
* عملکرد خیلی خوب
هلو سرخ و سفید :
* میان رس و درشت
* پوست میوه سرخ و سفید رنگ
شلیل کیوتا :
* زمان رسیدن: اواخر مرداد
* میوه کروی مخروطی و اندازه ی آن بزرگ         
* سفتی بافت میوه متوسط