مرغ میزان تولید مرغ زنده هر دوره 45 روزه حدود 450 الی 500 تن
میزان تولید مرغ  در سال (گوشت سفید) حدود 1500 تن


 
میزان تولید مرغ زنده هر دوره 45 روزه حدود 450 الی 500 تن
میزان تولید مرغ  در سال (گوشت سفید) حدود 1500 تن