شکر تولید حدود 100000 تن شکر سفید در سال.
تولید روزانه 1100 تن شکر سفید
تولید سالانه 250000 تن شکر سفید
تولید حدود 100000 تن شکر سفید در سال.
تولید روزانه 1100 تن شکر سفید
تولید سالانه 250000 تن شکر سفید