سیب سیب گلاب کهنز:
* زودرس، معطر، آبدار، خوش خوراک و شیرین
* رنگ میوه سرخ و سبز
* زمان رسیدن: اوایل تیر
سیب گلدن دلیشز :
* مهم ترین رقم سیب داخل کشور
* مناسب برای تازه خوری، نگهداری در سردخانه و صنایع تبدیلی
* زمان رسیدن: اوایل مهرماه
سیب رد دلیشز :
* مهم ترین رقم تجاری سیب دنیا
* میوه متوسط، گرد و کشیده
* دارای خاصیت سال آوری و نیاز به گرده زا
سیب گرانی اسمیت :
* زمان رسیدن اوایل مهرماه
* رنگ پوست میوه سبز، صاف و محکم

 
سیب گلاب کهنز:
* زودرس، معطر، آبدار، خوش خوراک و شیرین
* رنگ میوه سرخ و سبز
* زمان رسیدن: اوایل تیر
سیب گلدن دلیشز :
* مهم ترین رقم سیب داخل کشور
* مناسب برای تازه خوری، نگهداری در سردخانه و صنایع تبدیلی
* زمان رسیدن: اوایل مهرماه
سیب رد دلیشز :
* مهم ترین رقم تجاری سیب دنیا
* میوه متوسط، گرد و کشیده
* دارای خاصیت سال آوری و نیاز به گرده زا
سیب گرانی اسمیت :
* زمان رسیدن اوایل مهرماه
* رنگ پوست میوه سبز، صاف و محکم