سورگوم سورگوم(پگاه):
از خصوصیات بارز سورگوم می توان به تحمل خشکی- مصرف بهینه آب- تحمل شوری- تحمل مسمومیت آلومینیوم- عملکرد بالا- قابلیت کشت در طیف وسیعی از خاک ها و اقلیم های مختلف اشاره کرد.
سورگوم رقم پگاه با توجه به وجود مقادیری قند در ساقه های آن برای سیلو کردن مناسب می باشد.
بهترین تاریخ کشت سورگوم علوفه ای زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 3-4 سانتی متری که عمق کاشت بذر سورگوم نیز می باشد به 12 درجه سانتی گراد برسد، تقریبا" 10 روز بعد از کشت ذرت در هر منطقه مناسب ترین زمان کاشت سورگوم می باشد.
بطور کلی سورگوم در ایران یک گیاه کشت بهاره محسوب میشود و بهترین زمان آن اردیبهشت می باشد.
برداشت رقم پگاه براساس ارتفاع بوته تنظیم می گردد.در شرایط عادی در مناطق توصیه شده در ارتفاع 190 سانتی متری برداشت می شود و مدت زمان رسیدن این رقم به ارتفاع یاد شده در چین اول حدود 70 روز از زمان کاشت نیاز دارد و در چین دوم 55 روز بعد از برداشت چین اول این رقم به ارتفاع یاد شده می رسد.
برداشت باید از ارتفاع حدود 10-15 سانتی متری سطح زمین انجام گیرد.
رقم پگاه دارای عملکرد بالا(متوسط عملکرد 12840 کیلوگرم) می باشد.این رقم دارای 12 درصد پروتئین است و دو چین در سال علوفه تولید می کند.
سورگوم(پگاه):
از خصوصیات بارز سورگوم می توان به تحمل خشکی- مصرف بهینه آب- تحمل شوری- تحمل مسمومیت آلومینیوم- عملکرد بالا- قابلیت کشت در طیف وسیعی از خاک ها و اقلیم های مختلف اشاره کرد.
سورگوم رقم پگاه با توجه به وجود مقادیری قند در ساقه های آن برای سیلو کردن مناسب می باشد.
بهترین تاریخ کشت سورگوم علوفه ای زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 3-4 سانتی متری که عمق کاشت بذر سورگوم نیز می باشد به 12 درجه سانتی گراد برسد، تقریبا" 10 روز بعد از کشت ذرت در هر منطقه مناسب ترین زمان کاشت سورگوم می باشد.
بطور کلی سورگوم در ایران یک گیاه کشت بهاره محسوب میشود و بهترین زمان آن اردیبهشت می باشد.
برداشت رقم پگاه براساس ارتفاع بوته تنظیم می گردد.در شرایط عادی در مناطق توصیه شده در ارتفاع 190 سانتی متری برداشت می شود و مدت زمان رسیدن این رقم به ارتفاع یاد شده در چین اول حدود 70 روز از زمان کاشت نیاز دارد و در چین دوم 55 روز بعد از برداشت چین اول این رقم به ارتفاع یاد شده می رسد.
برداشت باید از ارتفاع حدود 10-15 سانتی متری سطح زمین انجام گیرد.
رقم پگاه دارای عملکرد بالا(متوسط عملکرد 12840 کیلوگرم) می باشد.این رقم دارای 12 درصد پروتئین است و دو چین در سال علوفه تولید می کند.