سنجد سنجد قلمه : مقاوم به کم آبی و مناسب برای بادشکن 
سنجد قلمه : مقاوم به کم آبی و مناسب برای بادشکن