زرد الو زردآلو شاهرودی:
* میوه درشت، کشیده و نوک تیز
* پوست و گوشت زرد رنگ
* خیلی شیرین و معطر
* هسته آزاد و مغز شیرین
* مناسب تازه خوری      
زردآلو لاسگردی:
* شکل میوه گرد و متوسط
* رنگ پوست و گوشت زرد     
* هسته آزاد
* بافت نرم و آبدار
زردآلو رجبعلی :
* زرد و درشت و دیررس
* دیرگل

 
زردآلو شاهرودی:
* میوه درشت، کشیده و نوک تیز
* پوست و گوشت زرد رنگ
* خیلی شیرین و معطر
* هسته آزاد و مغز شیرین
* مناسب تازه خوری      
زردآلو لاسگردی:
* شکل میوه گرد و متوسط
* رنگ پوست و گوشت زرد     
* هسته آزاد
* بافت نرم و آبدار
زردآلو رجبعلی :
* زرد و درشت و دیررس
* دیرگل