ذرت ذرت 704:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه است یعنی این رقم می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید 704،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. این واریته با توجه به سابقه کشت در ایران در تولید علوفه بسیار موفق عمل می کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 56 تا 60 روز و سیلک دهی 58 تا 62 روز می باشد. مدت گلدهی این هیبرید نسبتاً بالا بوده ولی در دماهای بسیار بالا علاوه بر نشان دادن برگ سوزی بوته ها در حاشیه مزارع، افت گرده افشانی و تلقیح نیز خواهد داشت. بنابراین توصیه می گردد برنامه کشت به خصوص در مناطق جنوبی به گونه ای تنظیم شود که گرده افشانی با اوج گرمای سالیانه مواجه نشود. در صورت وقوع این امر توصیه می گردد تا با آبیاری با فواصل زمانی کمتر تنش ایجاد شده به گیاه به حداقل برسد
ذرت BK74 :
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. این هیبرید دارای عملکرد دانه ای و علوفه ای قابل توجهی بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید BK74،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد مطلوبی را بوجود خواهد آورد. این رقم نسبت به علف کش باریک برگ فوکوس اولترا مقاوم بوده و می توان با علف های هرز باریک برگ مزرعه در دو مرحله 3-4 برگی و 20 روز پس از آن در صورت نیاز با دز 2- 5/2 لیتر در هکتار به همراه یک علف کش پهن برگ کش مبارزه کرد. با توجه به این خصوصیت این رقم به ویژه برای مناطق دارای علف های هرز زیاد مانند مناطق شمالی بسیار مناسب است. در این صورت دیگر افت عملکرد علوفه ای را در این مناطق برای این رقم نخواهیم داشت. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 53 تا 58 روز و سیلک دهی 55 تا 60 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود.
ذرت BK51 :
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، با ارتفاع مناسب و پر شاخه و برگ است. دارای عملکرد دانه ای بسیار مطلوب بوده و محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه می باشد و اغلب به منظور دانه مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید BK51،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 47 تا 50 روز و سیلک دهی 49 تا 52 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته تا 10 روز زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 113-116 روز می باشد و جزو گروه فائو 550 قرار می گیرد.
ذرت برکت2:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید برکت 2،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. با توجه به پتانسیل برگی و استقرار و انضباط مناسب برگ ها در روی ساقه این واریته می تواند در تولید علوفه بسیار موفق عمل کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 54 تا 58 روز و سیلک دهی 55 تا 60 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 123-128 روز می باشد و جزو گروه فائو 650 قرار می گیرد.
ذرت برکت3:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید برکت 3،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. با توجه به پتانسیل برگی و استقرار و انضباط مناسب برگ ها در روی ساقه این واریته می تواند در تولید علوفه بسیار موفق عمل کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 52 تا 56 روز و سیلک دهی 54 تا 59 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 123-128 روز می باشد و جزو گروه فائو 650 قرار می گیرد. مدت گلدهی این هیبرید بالا بوده ولی در دماهای بسیار بالا، افت گرده افشانی و تلقیح زیادی خواهد داشت. بنابراین توصیه می گردد برنامه کشت به خصوص در مناطق جنوبی به گونه ای تنظیم شود که گرده افشانی با اوج گرمای سالیانه مواجه نشود. در صورت وقوع این امر توصیه می گردد تا با آبیاری با فواصل زمانی کمتر تنش ایجاد شده به گیاه به حداقل برسد
ذرت 704:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه است یعنی این رقم می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید 704،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. این واریته با توجه به سابقه کشت در ایران در تولید علوفه بسیار موفق عمل می کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 56 تا 60 روز و سیلک دهی 58 تا 62 روز می باشد. مدت گلدهی این هیبرید نسبتاً بالا بوده ولی در دماهای بسیار بالا علاوه بر نشان دادن برگ سوزی بوته ها در حاشیه مزارع، افت گرده افشانی و تلقیح نیز خواهد داشت. بنابراین توصیه می گردد برنامه کشت به خصوص در مناطق جنوبی به گونه ای تنظیم شود که گرده افشانی با اوج گرمای سالیانه مواجه نشود. در صورت وقوع این امر توصیه می گردد تا با آبیاری با فواصل زمانی کمتر تنش ایجاد شده به گیاه به حداقل برسد
ذرت BK74 :
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. این هیبرید دارای عملکرد دانه ای و علوفه ای قابل توجهی بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید BK74،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد مطلوبی را بوجود خواهد آورد. این رقم نسبت به علف کش باریک برگ فوکوس اولترا مقاوم بوده و می توان با علف های هرز باریک برگ مزرعه در دو مرحله 3-4 برگی و 20 روز پس از آن در صورت نیاز با دز 2- 5/2 لیتر در هکتار به همراه یک علف کش پهن برگ کش مبارزه کرد. با توجه به این خصوصیت این رقم به ویژه برای مناطق دارای علف های هرز زیاد مانند مناطق شمالی بسیار مناسب است. در این صورت دیگر افت عملکرد علوفه ای را در این مناطق برای این رقم نخواهیم داشت. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 53 تا 58 روز و سیلک دهی 55 تا 60 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود.
ذرت BK51 :
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، با ارتفاع مناسب و پر شاخه و برگ است. دارای عملکرد دانه ای بسیار مطلوب بوده و محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه می باشد و اغلب به منظور دانه مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید BK51،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 47 تا 50 روز و سیلک دهی 49 تا 52 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته تا 10 روز زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 113-116 روز می باشد و جزو گروه فائو 550 قرار می گیرد.
ذرت برکت2:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید برکت 2،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. با توجه به پتانسیل برگی و استقرار و انضباط مناسب برگ ها در روی ساقه این واریته می تواند در تولید علوفه بسیار موفق عمل کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 54 تا 58 روز و سیلک دهی 55 تا 60 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 123-128 روز می باشد و جزو گروه فائو 650 قرار می گیرد.
ذرت برکت3:
این هیبرید سینگل کراس دارای بوته های قوی، کاملا بلند و پر شاخه و برگ است. علاوه بر داشتن عملکرد دانه ای بسیار مطلوب، محصول علوفه ای آن هم  قابل توجه بوده و می تواند به صورت دومنظوره ( دانه -علوفه ) مورد کشت و کار قرار گیرد. هیبرید برکت 3،  قابلیت رشد دراغلب شرایط را دارا می باشد و اگر تحت یک مدیریت خوب (عملیات کاشت تا برداشت به موقع) و برنامه ریزی شده قرار گیرد، عملکرد بسیار مطلوبی را بوجود خواهد آورد. با توجه به پتانسیل برگی و استقرار و انضباط مناسب برگ ها در روی ساقه این واریته می تواند در تولید علوفه بسیار موفق عمل کند. در مناطق نسبتاً گرم مدت زمان رسیدن تا 50%  تاسل دهی در حدود 52 تا 56 روز و سیلک دهی 54 تا 59 روز می باشد که به نسبت 704، یک هفته زودتر به گل می رود. طول دوره رسیدگی برای این هیبرید حدود 123-128 روز می باشد و جزو گروه فائو 650 قرار می گیرد. مدت گلدهی این هیبرید بالا بوده ولی در دماهای بسیار بالا، افت گرده افشانی و تلقیح زیادی خواهد داشت. بنابراین توصیه می گردد برنامه کشت به خصوص در مناطق جنوبی به گونه ای تنظیم شود که گرده افشانی با اوج گرمای سالیانه مواجه نشود. در صورت وقوع این امر توصیه می گردد تا با آبیاری با فواصل زمانی کمتر تنش ایجاد شده به گیاه به حداقل برسد