درخت چنار مناسب برای فضای سبز و بادشکن 
مناسب برای فضای سبز و بادشکن