توت توت کاکوزا : زینتی , بدون میوه , مناسب کاشت درفضای سبز
شاه توت : قرمز پر رنگ ,رسیدن تدریجی
توت موزی : بلند و کشیده 
توت سفید : مصرف نوبرانه و خشکباری
توت کاکوزا : زینتی , بدون میوه , مناسب کاشت درفضای سبز
شاه توت : قرمز پر رنگ ,رسیدن تدریجی
توت موزی : بلند و کشیده 
توت سفید : مصرف نوبرانه و خشکباری