به به اصفهان :
* درشت و گرد
* زمان رسیدن: اوایل مهر ماه
به اصفهان :
* درشت و گرد
* زمان رسیدن: اوایل مهر ماه