گندم گندم پیشگام:
رقم گندم پیشگام نسبت به بیماری زنگ زرد مقاومت داشته و میزان تحمل به سرما آن بیشتر از اکثر ارقام متداول اقلیم سرد است.بهترین تاریخ کشت اواخرمهر تا اواخر آبان ماه می باشد و دارای رشد بینابین(تمایل به زمستانه) می باشد.
گندم پیشتاز:
نسبت به بیماری زنگ زرد نیمه مقاوم می باشد و در برابر سرما نیمه مقاوم بوده است .مناسب ترین تاریخ کشت گندم پیشتاز اواخر مهر تا 15 آبان ماه می باشد، که دارای تیپ رشدی بهاره می باشد.
گندم سیروان:
دارای عملکرد بالا، تحمل به بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه،نسبتا حساس به  خوابیدگی بوته، تحمل به ریزش دانه با پنجه زنی زیاد و نسبتا زودرس است.
تاریخ کشت مناسب گندم سیروان اوایل تا اواسط آبان ماه می باشد.
گندم مهرگان:
دارای عملکرد بالا،تحمل به بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه، تحمل به ریزش دانه و خوابیدگی بوته، جزء رقم های زودرس ومتحمل به خشکی و کم آبی است.
تاریخ کشت مناسب برای گندم مهرگان برای مناطق نیمه گرم از 20آبان تا اواخر آذر و برای مناطق گرم از 25آبان تا 25 آذر می باشد
گندم بهاران:
گندم بهاران دارای عملکرد بالا، مقاوم به بیماری زنگ زرد و نیمه مقاوم به بیماری زنگ قهوه ای می باشد.گندم بهاران زودرس و دارای تیپ رشدی بهاره می باشد، و در برابر خوابیدگی بوته مقاوم است.
گندم سیوند:
گندم سیوند ضمن مقاومت به بیماری زنگ زرد و واکنش نیمه حساسیت به بیماری زنگ قهوه ای، نسبت به بیماری زنگ سیاه نژاد جدید موسوم به UL99 که برروی اکثریت ارقام گندم داخل کشور بیماری زا است مقاوم می باشد.
بهترین زمان تاریخ کشت گندم سیوند اوایل تا اواسط آبان ماه می باشد و دارای تیپ رشدی بهاره می باشد

 
گندم پیشگام:
رقم گندم پیشگام نسبت به بیماری زنگ زرد مقاومت داشته و میزان تحمل به سرما آن بیشتر از اکثر ارقام متداول اقلیم سرد است.بهترین تاریخ کشت اواخرمهر تا اواخر آبان ماه می باشد و دارای رشد بینابین(تمایل به زمستانه) می باشد.
گندم پیشتاز:
نسبت به بیماری زنگ زرد نیمه مقاوم می باشد و در برابر سرما نیمه مقاوم بوده است .مناسب ترین تاریخ کشت گندم پیشتاز اواخر مهر تا 15 آبان ماه می باشد، که دارای تیپ رشدی بهاره می باشد.
گندم سیروان:
دارای عملکرد بالا، تحمل به بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه،نسبتا حساس به  خوابیدگی بوته، تحمل به ریزش دانه با پنجه زنی زیاد و نسبتا زودرس است.
تاریخ کشت مناسب گندم سیروان اوایل تا اواسط آبان ماه می باشد.
گندم مهرگان:
دارای عملکرد بالا،تحمل به بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه، تحمل به ریزش دانه و خوابیدگی بوته، جزء رقم های زودرس ومتحمل به خشکی و کم آبی است.
تاریخ کشت مناسب برای گندم مهرگان برای مناطق نیمه گرم از 20آبان تا اواخر آذر و برای مناطق گرم از 25آبان تا 25 آذر می باشد
گندم بهاران:
گندم بهاران دارای عملکرد بالا، مقاوم به بیماری زنگ زرد و نیمه مقاوم به بیماری زنگ قهوه ای می باشد.گندم بهاران زودرس و دارای تیپ رشدی بهاره می باشد، و در برابر خوابیدگی بوته مقاوم است.
گندم سیوند:
گندم سیوند ضمن مقاومت به بیماری زنگ زرد و واکنش نیمه حساسیت به بیماری زنگ قهوه ای، نسبت به بیماری زنگ سیاه نژاد جدید موسوم به UL99 که برروی اکثریت ارقام گندم داخل کشور بیماری زا است مقاوم می باشد.
بهترین زمان تاریخ کشت گندم سیوند اوایل تا اواسط آبان ماه می باشد و دارای تیپ رشدی بهاره می باشد