بادام بادام مامائی :
* پربار و سنگی، زودگل
* دوقلوئی مغز خیلی زیاد
* خودناسازگار
* مناسب ترین رقم گرده افشان: ربیع
* تعداد بادام در یک کیلو: 310 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 128 عدد
 بادام شکوفه :
* دیرگل و خیلی پربار
* جدا شدن پوست از میوه سخت
* درصد مغز بالا و کاغذی
* دوقلوئی مغز کم، تناوب باردهی زیاد
* برداشت میوه سخت (چسبندگی بالای دم میوه به شاخه)
* مناسب ترین رقم گرده افشان: سهند، فرانیس، آیدین
* تعداد بادام در یک کیلو: 930 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 127 عدد
بادام تونو :
* پربار، دیرگل، سنگی دوپوست
* قابل توصیه برای مناطق با سرمای بهاره
* درصد مغز کم
* خودگرده افشان
* تعداد بادام در یک کیلو: 300 گرم
* تعداد مغز در یکصد گرم: 75 عدد
بادام شاهرود 13:
* دیرگل، کاغذی
* درصد مغز بالا و دوقلویی خیلی کم    
* تعداد بادام در یک کیلو: 850 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 118 عدد
بادام شاهرود 12 (فرانیس ) :
* دیرگل و پربار
 * برداشت آسان  
* قابل توصیه برای مناطق با سرمای بهاره
* درصد مغز نسبتا کم و سنگی دو پوست
* مناسب ترین رقم گرده افشان: شکوفه، سهند، آیدین
* تعداد بادام در یک کیلو: 350 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 86 عد
بادام مامائی :
* پربار و سنگی، زودگل
* دوقلوئی مغز خیلی زیاد
* خودناسازگار
* مناسب ترین رقم گرده افشان: ربیع
* تعداد بادام در یک کیلو: 310 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 128 عدد
 بادام شکوفه :
* دیرگل و خیلی پربار
* جدا شدن پوست از میوه سخت
* درصد مغز بالا و کاغذی
* دوقلوئی مغز کم، تناوب باردهی زیاد
* برداشت میوه سخت (چسبندگی بالای دم میوه به شاخه)
* مناسب ترین رقم گرده افشان: سهند، فرانیس، آیدین
* تعداد بادام در یک کیلو: 930 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 127 عدد
بادام تونو :
* پربار، دیرگل، سنگی دوپوست
* قابل توصیه برای مناطق با سرمای بهاره
* درصد مغز کم
* خودگرده افشان
* تعداد بادام در یک کیلو: 300 گرم
* تعداد مغز در یکصد گرم: 75 عدد
بادام شاهرود 13:
* دیرگل، کاغذی
* درصد مغز بالا و دوقلویی خیلی کم    
* تعداد بادام در یک کیلو: 850 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 118 عدد
بادام شاهرود 12 (فرانیس ) :
* دیرگل و پربار
 * برداشت آسان  
* قابل توصیه برای مناطق با سرمای بهاره
* درصد مغز نسبتا کم و سنگی دو پوست
* مناسب ترین رقم گرده افشان: شکوفه، سهند، آیدین
* تعداد بادام در یک کیلو: 350 عدد
* تعداد مغز در یکصد گرم: 86 عد