انگور
انواع انگور موجود :1- پیکامی:* زمان رسیدن: اواسط مردادماه , * مناسب آبغوره، تازه خوری و کشمش سبز,و
2- ترکمن* رنگ پوست حبه ها سبز مایل به زرد و کشیده
3- جوین :زمان رسیدن: اواخر مردادماه , * مناسب برای تازه خوری  , درصد قند پایین، خوش رنگ و پربار , * حبه ها استوانه ای قرمز
4- رگلوپ : دانه دار , میان رس , دارای حبه های درشت
5- دیوانه :مناسب برای کشت دیم , * زمان رسیدن: اوایل شهریور ماه و * مناسب برای آبغوره، شیره و تازه خوری 
6-رشه :* مناسب برای کشت دیم , حبه سیاه رنگ و کروی , دانه دار و دیر رس , * مناسب تازه خوری، صنایع میوه گیری و کنسانتره
7-شاهانی* :* زمان رسیدن: اوایل شهریور ,  * مناسب تازه خوری و تهیه مویز و شیره , حبه ها بیضی کشیده و سیاه، دانه دار
8- شاهرودی :دیررس (اواخر شهریور) , * مناسب نگهداری در سردخانه، تازه خوری و مویز و * حبه بزرگ و دانه دار
9-فلیم کشمشی : مناسب  برای کشمش
10- کندری :* زمان رسیدن: اوایل مرداد ماه ,* مناسب تازه خوری و آبغوره وحبه قرمز رنگ و بیضوی شکل
11- لعل :* یکی از بهترین ارقام تازه خوری و پربار , * دانه دار و متوسط رس و * حبه ها کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازک    
12-بیدانه سفید:میان رس (اوایل مرداد)، بیدانه, * رنگ حبه سبز مایل به زرد (طلایی)، حبه گرد کوچک  , مناسب تازه خوری و تهیه کشمش و شیره انگور
13-بیدانه قرمز :* حبه گرد کوچک، بی دانه و قرمز رنگ , * میان رس (اواخر مرداد) , * عمده مصرف آن تازه خوری و خوش خوراک
14-یاقوتی :زودرس (اواخر خرداد), * حبه ها قرمز تیره و متراکم , مناسب برای تازه خوری
15-فلیم سیداس :بی دانه و مناسب تازه خوری , * رنگ حبه قرمز سیر و خوش رنگ , زمان رسیدن: اواخر تیر ماه
16-ترکمنستان4 :* میان رس (اوایل مرداد) و بی دانه , * رنگ حبه سیاه و نسبتا درشت، خوشه بزرگ , مناسب تهیه کشمش، تازه خوری و صنایع آبمیوه گیری
17- پرلت :رنگ حبه سبز مایل به زرد کهربائی, * زمان رسیدن: اواخر تیرماه و ملایم و شیرین، مناسب تازه خوری
           
 

 


 

  
انواع انگور موجود :1- پیکامی:* زمان رسیدن: اواسط مردادماه , * مناسب آبغوره، تازه خوری و کشمش سبز,و
2- ترکمن* رنگ پوست حبه ها سبز مایل به زرد و کشیده
3- جوین :زمان رسیدن: اواخر مردادماه , * مناسب برای تازه خوری  , درصد قند پایین، خوش رنگ و پربار , * حبه ها استوانه ای قرمز
4- رگلوپ : دانه دار , میان رس , دارای حبه های درشت
5- دیوانه :مناسب برای کشت دیم , * زمان رسیدن: اوایل شهریور ماه و * مناسب برای آبغوره، شیره و تازه خوری 
6-رشه :* مناسب برای کشت دیم , حبه سیاه رنگ و کروی , دانه دار و دیر رس , * مناسب تازه خوری، صنایع میوه گیری و کنسانتره
7-شاهانی* :* زمان رسیدن: اوایل شهریور ,  * مناسب تازه خوری و تهیه مویز و شیره , حبه ها بیضی کشیده و سیاه، دانه دار
8- شاهرودی :دیررس (اواخر شهریور) , * مناسب نگهداری در سردخانه، تازه خوری و مویز و * حبه بزرگ و دانه دار
9-فلیم کشمشی : مناسب  برای کشمش
10- کندری :* زمان رسیدن: اوایل مرداد ماه ,* مناسب تازه خوری و آبغوره وحبه قرمز رنگ و بیضوی شکل
11- لعل :* یکی از بهترین ارقام تازه خوری و پربار , * دانه دار و متوسط رس و * حبه ها کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازک    
12-بیدانه سفید:میان رس (اوایل مرداد)، بیدانه, * رنگ حبه سبز مایل به زرد (طلایی)، حبه گرد کوچک  , مناسب تازه خوری و تهیه کشمش و شیره انگور
13-بیدانه قرمز :* حبه گرد کوچک، بی دانه و قرمز رنگ , * میان رس (اواخر مرداد) , * عمده مصرف آن تازه خوری و خوش خوراک
14-یاقوتی :زودرس (اواخر خرداد), * حبه ها قرمز تیره و متراکم , مناسب برای تازه خوری
15-فلیم سیداس :بی دانه و مناسب تازه خوری , * رنگ حبه قرمز سیر و خوش رنگ , زمان رسیدن: اواخر تیر ماه
16-ترکمنستان4 :* میان رس (اوایل مرداد) و بی دانه , * رنگ حبه سیاه و نسبتا درشت، خوشه بزرگ , مناسب تهیه کشمش، تازه خوری و صنایع آبمیوه گیری
17- پرلت :رنگ حبه سبز مایل به زرد کهربائی, * زمان رسیدن: اواخر تیرماه و ملایم و شیرین، مناسب تازه خوری