آلو
آلو قطره طلا:
* زودرس و پربار
* پوست زرد نارنجی، گوشت زرد
* زمان رسیدن: اوایل تیرماه
* کیفیت تازه خوری عالی
آلو بخارا :
* دیر رس
* رنگ پوست بنفش مایل به ارغوانی، رنگ گوشت زرد
* دومنظوره (تازه خوری و خشکباری)
آلو استانلی :
* خودسازگار و میان رس
* هسته جدا، رنگ پوست آبی، گرد روی پوست زیاد
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
آلو پرزیدنت :
* دیرگل و دیر رس
* رنگ پوست میوه ارغوانی، رنگ گوشت زرد
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
 آلو N16
* میان رس، میوه متوسط تا بزرگ
* پوست قرمز و گوشت زرد
* گوشتی و مناسب تازه خوری
آلو بلک دیاموند:
* میان رس، میوه متوسط تا بزرگ
* پوست قرمز و گوشت زرد
* هسته چسبان و مناسب تازه خوری
* مناسب برای کشت متراکم
آلو کبرایی :
* دیرگل و دیر رس
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
* پوست میوه بنفش و گوشت قرمز رنگ
آلو حاج حسنی :
 * دیرگل و دیررس
* میوه ها بزرگ و گلابی شکل
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری) 

آلو قطره طلا:
* زودرس و پربار
* پوست زرد نارنجی، گوشت زرد
* زمان رسیدن: اوایل تیرماه
* کیفیت تازه خوری عالی
آلو بخارا :
* دیر رس
* رنگ پوست بنفش مایل به ارغوانی، رنگ گوشت زرد
* دومنظوره (تازه خوری و خشکباری)
آلو استانلی :
* خودسازگار و میان رس
* هسته جدا، رنگ پوست آبی، گرد روی پوست زیاد
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
آلو پرزیدنت :
* دیرگل و دیر رس
* رنگ پوست میوه ارغوانی، رنگ گوشت زرد
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
 آلو N16
* میان رس، میوه متوسط تا بزرگ
* پوست قرمز و گوشت زرد
* گوشتی و مناسب تازه خوری
آلو بلک دیاموند:
* میان رس، میوه متوسط تا بزرگ
* پوست قرمز و گوشت زرد
* هسته چسبان و مناسب تازه خوری
* مناسب برای کشت متراکم
آلو کبرایی :
* دیرگل و دیر رس
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)
* پوست میوه بنفش و گوشت قرمز رنگ
آلو حاج حسنی :
 * دیرگل و دیررس
* میوه ها بزرگ و گلابی شکل
* دو منظوره (تازه خوری و خشکباری)