آلبالو  آلبالو بوترمو :
* زودرس، شکل میوه گرد و درشت
* رنگ پوست و گوشت میوه قرمز تیره
* طعم ملس، کیفیت میوه بالا
* بازارپسندی عالی
آلبالو اردی جوبلیوم :
* زودرس
* میوه گرد و درشت
* درصد قندبالا
آلبالو سیگانی :
* دیررس
* میوه گرد و کوچک 
* ترش مزه و مناسب فرآوری

 
 آلبالو بوترمو :
* زودرس، شکل میوه گرد و درشت
* رنگ پوست و گوشت میوه قرمز تیره
* طعم ملس، کیفیت میوه بالا
* بازارپسندی عالی
آلبالو اردی جوبلیوم :
* زودرس
* میوه گرد و درشت
* درصد قندبالا
آلبالو سیگانی :
* دیررس
* میوه گرد و کوچک 
* ترش مزه و مناسب فرآوری