اخبار و رویدادها برخی از جدیدترین اخبار و وریدادها شرکت برکت جوین
پایه کشت بافتی
پایه کشت بافتی
پایه کشت بافتی
پایه کشت بافتی

منشا : آمریکا
هیبرید : atlantica * integerrima
پایه : پسته
مقاومتها : ورتیسیلیوم, گموز ,سرما
مشخصات : رشد بسیار زیاد - پرمحصول
توصیه کشت : مناسب برای زمینهای باشوری کم و آبیاری منظم