اخبار و رویدادها برخی از جدیدترین اخبار و وریدادها شرکت برکت جوین
شکر
شکر
شکر
شکر

- دارای نشان استاندراد در تولید شکر سفید.
- تولید حدود 100000 تن شکر سفید در سال.
- توانایی تولید روزانه 1100 تن شکر سفید.
- توانایی تولید سالانه 250000 تن شکر سفید.
- دریافت نشان استاندارد برای شکر سفید تولیدی کارخانه.