اخبار و رویدادها برخی از جدیدترین اخبار و وریدادها شرکت برکت جوین
موحد گستران
موحد گستران
موحد گستران
موحد گستران

1-رکورد شیر 31 کیلو که تولید کل سالانه 5.840.000 کیلوگرم شیر
2- تولید و پرورش تلیسه به تعداد 250 راس در سال
3- تولید گوشت قرمز به مقدار 100 تن در سال
4- تولید و پرورش جوانه بذری دارای خلوص ژنتیکی 100 درصد
5- تولید کود حیوانی به مقدار 1500 تن در سال
6_میزان تولید مرغ زنده هر دوره 45 روزه حدود 450 الی 500 تن
7- میزان تولید مرغ در سال (گوشت سفید) حدود 1500 تن
8- تعداد تولید و پرورش بره ماده جایگزین 2500 راس بره ماده
9- تولید گوشت قرمز 60 تن
10- تولید و پرورش قوچ و بره