اخبار و رویدادها برخی از جدیدترین اخبار و وریدادها شرکت برکت جوین
اسیدسیتریک کشت و صنعت جوین
اسیدسیتریک کشت و صنعت جوین
اسیدسیتریک کشت و صنعت جوین
اسیدسیتریک کشت و صنعت جوین

- بزرگترین کارخانه اسید سیتریک در خاورمیانه
- مجهز به سیستم اتوماسیون سطح اول جهان
- پیشگام در حفظ محیط زیست با استفاده از آی سی راکتور در فاضلاب , سیستم ویناس و کمپوست
- ظرفیت اسمی تولید 20000 هزار تن در سال